زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: sostantivo

تصديق sostantivo تلفظ ها