زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: naraniag a bulan

تصديق naraniag a bulan تلفظ ها