زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: Manang Biday

تصديق Manang Biday تلفظ ها