زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: long live

تصديق long live تلفظ ها