زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: jute

تصديق jute تلفظ ها