زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: Iloco song

تصديق Iloco song تلفظ ها