زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: congratulatory expression

تصديق congratulatory expression تلفظ ها