زبان:

ايلوكو

[ilo]

بازگشت به ايلوكو

دسته بندی: avoid

تصديق avoid تلفظ ها