زبان:

نوسو

[ꆇꉙ]

بازگشت به نوسو

14 واژه های تلفظ شده.