زبان:

نوسو

[ꆇꉙ]

بازگشت به نوسو

4 واژه های تلفظ شده.