زبان:

نوسو

[ii]

بازگشت به نوسو

دسته‌بندی: 46

تصديق 46 تلفظ ها