زبان:

نوسو

[ii]

بازگشت به نوسو

دسته‌بندی: 45

تصديق 45 تلفظ ها