زبان:

نوسو

[ii]

بازگشت به نوسو

دسته‌بندی: 40

تصديق 40 تلفظ ها