زبان:

نوسو

[ii]

بازگشت به نوسو

دسته‌بندی: 39

تصديق 39 تلفظ ها