زبان:

نوسو

[ii]

بازگشت به نوسو

دسته‌بندی: 37

تصديق 37 تلفظ ها