زبان:

نوسو

[ii]

بازگشت به نوسو

دسته‌بندی: 36

تصديق 36 تلفظ ها