زبان:

نوسو

[ii]

بازگشت به نوسو

دسته‌بندی: 32

تصديق 32 تلفظ ها