زبان:

نوسو

[ii]

بازگشت به نوسو

دسته‌بندی: 23

تصديق 23 تلفظ ها