زبان:

نوسو

[ii]

بازگشت به نوسو

دسته بندی: 22

تصديق 22 تلفظ ها