زبان:

نوسو

[ii]

بازگشت به نوسو

دسته‌بندی: 22

تصديق 22 تلفظ ها