زبان:

نوسو

[ii]

بازگشت به نوسو

دسته بندی: 20

تصديق 20 تلفظ ها