زبان:

نوسو

[ii]

بازگشت به نوسو

دسته بندی: 19

تصديق 19 تلفظ ها