زبان:

نوسو

[ii]

بازگشت به نوسو

دسته بندی: 10

تصديق 10 تلفظ ها