زبان:

ايگبو

[ig]

بازگشت به ايگبو

دسته بندی: names

تصديق names تلفظ ها