زبان:

ايگبو

[ig]

بازگشت به ايگبو

دسته بندی: month

تصديق month تلفظ ها