زبان:

ايگبو

[ig]

بازگشت به ايگبو

دسته بندی: first name

تصديق first name تلفظ ها