زبان:

ايگبو

[ig]

بازگشت به ايگبو

دسته بندی: clothing

تصديق clothing تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟