زبان:

ايگبو

[ig]

بازگشت به ايگبو

دسته‌بندی: animals (elephant)

تصديق animals (elephant) تلفظ ها