زبان:

ارمنی

[hy]

بازگشت به ارمنی

دسته‌بندی: բայ

تصديق բայ تلفظ ها