زبان:

چينی شيانگ

[hsn]

بازگشت به چينی شيانگ

دسته‌بندی: 汉语常用字

تصديق 汉语常用字 تلفظ ها

 • 一 تلفظ
 • 六 تلفظ
 • 下 تلفظ
 • 万 تلفظ
 • 七 تلفظ
 • 毛 تلفظ
 • 二 تلفظ
 • 亿 تلفظ 亿
 • 三 تلفظ
 • 十 تلفظ
 • 九 تلفظ
 • 八 تلفظ
 • 千 تلفظ
 • 王 تلفظ
 • 上 تلفظ
 • 日 تلفظ
 • 五 تلفظ
 • 月 تلفظ
 • 方 تلفظ
 • 仇 تلفظ