زبان:

سوربيايی بالا

[hsb]

بازگشت به سوربيايی بالا

دسته بندی: főnév

تصديق főnév تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟