زبان:

سوربيايی بالا

[hsb]

بازگشت به سوربيايی بالا

دسته بندی: adjectives in Upper Sorbian

تصديق adjectives in Upper Sorbian تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟