زبان:

هاواييايی

[haw]

بازگشت به هاواييايی

دسته بندی: names

تصديق names تلفظ ها