زبان:

مانكس

[gv]

بازگشت به مانكس

دسته بندی: kemi

تصديق kemi تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟