زبان:

آلمانی سوييسی

[gsw]

بازگشت به آلمانی سوييسی

دسته بندی: Cyclist

تصديق Cyclist تلفظ ها