زبان:

گاليك اسكاتلندی

[gd]

بازگشت به گاليك اسكاتلندی

دسته بندی: Scottish gaelic

تصديق Scottish gaelic تلفظ ها