زبان:

فریزی غربی

[Frysk]

بازگشت به فریزی غربی

351 واژه های تلفظ شده.