زبان:

فاروئی

[fo]

بازگشت به فاروئی

دسته بندی: given name

تصديق given name تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟