زبان:

فاروئی

[fo]

بازگشت به فاروئی

دسته بندی: elements

تصديق elements تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟