زبان:

فارسی

[fa]

بازگشت به فارسی

دسته بندی: کشور

تصديق کشور تلفظ ها