زبان:

فارسی

[fa]

بازگشت به فارسی

دسته‌بندی: ز

تصديق ز تلفظ ها