زبان:

استونیایی

[et]

بازگشت به استونیایی

دسته‌بندی: alphabet

تصديق alphabet تلفظ ها

 • ä تلفظ ä
 • a تلفظ a
 • O تلفظ O
 • Z تلفظ Z
 • C تلفظ C
 • W تلفظ W
 • R تلفظ R
 • y تلفظ y
 • B تلفظ B
 • India تلفظ India
 • Q تلفظ Q
 • L تلفظ L
 • H تلفظ H
 • U تلفظ U
 • D تلفظ D
 • M تلفظ M
 • T تلفظ T
 • X تلفظ X
 • V تلفظ V
 • J تلفظ J
 • F تلفظ F
 • e تلفظ e
 • K تلفظ K
 • G تلفظ G
 • N تلفظ N
 • P تلفظ P
 • au تلفظ au