زبان:

اسپرانتو

[eo]

بازگشت به اسپرانتو

دسته‌بندی: alfabeto

تصديق alfabeto تلفظ ها

  • a تلفظ a
  • B تلفظ B
  • C تلفظ C
  • e تلفظ e
  • D تلفظ D
  • F تلفظ F
  • Q تلفظ Q
  • S تلفظ S