زبان:

ديوهی

[dv]

بازگشت به ديوهی

دسته بندی: dhivehi

تصديق dhivehi تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟