زبان:

ولزی

[cy]

بازگشت به ولزی

دسته بندی: personal pronoun

تصديق personal pronoun تلفظ ها