زبان:

ولزی

[cy]

بازگشت به ولزی

دسته بندی: numeral

تصديق numeral تلفظ ها