زبان:

ولزی

[cy]

بازگشت به ولزی

دسته‌بندی: given name (masculine)

تصديق given name (masculine) تلفظ ها