زبان:

ولزی

[cy]

بازگشت به ولزی

دسته‌بندی: given name (feminine)

تصديق given name (feminine) تلفظ ها