زبان:

ولزی

[cy]

بازگشت به ولزی

دسته‌بندی: egennamn

تصديق egennamn تلفظ ها