زبان:

چچنی

[ce]

بازگشت به چچنی

دسته بندی: Tatar male names

تصديق Tatar male names تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟